Základní pojmy

Základní pojmy

 

 

Směr tance 
Základní taneční směr (proti směru chodu hodinových ručiček).

Nahoru 
V řadových tancích je to směr k hudbě nebo k pódiu; tímto

směrem postupují sudé páry.

Dolů  
V řadových tancích je to směr od hudby nebo od pódia; tímto

směrem postupují liché páry.

Doma (domů) 
Ve čtverylkách znamená původní (na původní) místo pána.

Partnerka Dáma 
po pravé ruce pána, v řadových tancích zpravidla dáma naproti.

Sousedka Dáma 
po levé ruce pána.

Hlavní páry 
Ve čtverylce to jsou páry, které stojí buď zády nebo čelem

k pódiu nebo k hudbě.

Vedlejší páry 
Ve čtverylce to jsou páry, které stojí bokem k pódiu nebo k hudbě.

Liché a sudé páry

V sicilian circle jsou liché páry čelem po směru tance.

V řadových tancích se páry číslují od pódia nebo od hudby.

Podtáčení partnerky 
Téměř v.dy se partnerka při podtáčení otáčí doprava.

Čtverylka

Čtyři páry stojí na stranách čtverce čelem do středu formace.

Kruh Kruh párů

všichni čelem do středu formace, držíme se s partnerkou i se sousedkou.

Řada

Dvěrovnoběžné řady tanečníků čely proti sobě, partnerka zpravidla naproti partnerovi.

Sicilian circle

Kruh párů, kdy liché stojí po směru tance a sudé proti směru

tance. Tím jsou vytvořeny dvojice párů (čelem proti sobě), které spolu tancují.

Fráze

Je část skladby (u country zpravidla 32 popř. 64 dob) na kterou se

tančí určitý počet nebo v.echny figury tance.

LN Levá noha.

PN Pravá noha.

V country tancích není obecně dáno, kterou nohou tanečníci vychází. Přesto

doporučujeme, není-li uvedeno jinak, vpřed vycházet pravou nohou a vzad levou nohou.

Rovně. u většiny figur doporučujeme vycházet pravou nohou (výjimku tvoří například

krou.ek doleva). U většiny kroků nebo krokových vazeb tančených v páru

začínáme opačnýma nohama (na začátku zpravidla pán levou a dáma pravou . např.

polkové přeměny, pata-.pička).