Dary, darování, sponzoring - sponzorství

04.02.2010 00:26

Dary, darování, sponzoring - sponzorství

 

Sponzorský dar

Sponzorský dar je dar nesouvisející s naším podnikáním. Za své peníze nedostáváme adekvátní protihodnotu ve formě třeba reklamy (můžeme být nanejvýš uvedeni jako sponzor na místě vymezeném pro sponzory).

 

Příjemce daru zdaní dar darovací daní. My si dar nemůžeme dát jako daňově uznatelný výdaj, ale můžeme si snížit daň z příjmů, pokud zákonu o daních z příjmů vyhovují

 

výše daru

příjemce a účel daru

Výše daru - kolik darovat

Chceme-li si darováním snížit daň z příjmu, musíme za rok darovat aspoň 1000 Kč.

 

Maximální částka darů není omezená, ale pro své daňové přiznání si můžeme uplatnit maximálně 10 % ze základu daně.

 

Dárci krve

Bezpříspěvkoví dárci krve si mohou odečíst za každý odběr 2000 Kč jako dar na zdravotnické účely.

 

Dary útulku, školskému či zdravotnickému zařízení

Příjemcem daru může být fyzická osoba s bydlištěm či sídlem v České republice, Evropské Unii, Norsku či na Islandu:

provozující školské nebo zdravotnické zařízení, je-li dar určen na financování takového zařízení

provozující zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, je-li dar určen na financování takového zařízení

Dar invalidnímu důchodci

Můžeme darovat poživateli částečného či plného invalidního důchodu, s bydlištěm či sídlem v České republice, Evropské Unii, Norsku či na Islandu, je-li dar poskytnut na zdravotnické prostředky (§ 2 zákona č. 123/2000 Sb.) nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami  rehabilitační a kompenzační pomůcky (příloha č. 4 vyhlášky č. 182/1991 Sb.), nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu majetek usnadňující důchodci vzdělání a zařazení do zaměstnání

Dar zdravotně postiženému dítěti

Můžeme darovat nezletilému dítěti dlouhodobě zdravotně postiženému, vyžadujícímu mimořádnou péči (dle zákona 155/1995 Sb.) s bydlištěm či sídlem v České republice, Evropské Unii, Norsku či na Islandu, je-li dar poskytnut na zdravotnické prostředky (dle § 2 zákona č. 123/2000 Sb.) nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami rehabilitační a kompenzační pomůcky (dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 182/1991 Sb.), nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu majetek usnadňující dítěti vzdělání a zařazení do zaměstnání

 Dary právnickým osobám

 Příjemcem daru může být obec, kraj, organizační složka státu, právnická osoba, občanské sdružení s bydlištěm či sídlem v ČR, Evropské Unii, Norsku či na Islandu (právní statut nerozhoduje, může jím být jak obecně prospěšná, tak obchodní společnost) pořadatel veřejné sbírky podle zvláštního zákona

Dar může být poskytnut na financování:

vědy, vzdělání, výzkumu, vývoje, kultury, školství, podpory a ochrany mládeže, tělovýchovy, sportu

policie (Policie ČR nebo obecní policie), požární ochrany

ochrany zvířat, ekologických účelů

zdravotnictví, sociálních, humanitárních či charitativních účelů

náboženských účelů (jen registrovaných církví a náboženských společností)

činnosti politických stran či hnutí

odstraňování následků živelní pohromy na území ČR, Evropské Unie, Norska či Islandu

Jaké doklady potřebujeme:

Jako přílohu pro daňové přiznání potřebujeme doklad o zaplacení (př. výpis z účtu). Datum platby musí souhlasit s datem roku, ve kterém dar uplatňujeme v daňovém přiznání.

Finanční úřad chce většinou doložit i darovací smlouvu.

Musí být uveden účel a příjemce daru, aby odpovídal zákonu. A i kdyby náhodou obdarovaný použil dar v rozporu s darovací smlouvou na jiný než sjednaný účel, nezaniká nám nárok na uplatnění daru jako odčitatelné položky.