Sponzorská smlouva

05.03.2010 11:59

 Soubor ke stažení :  Sponzorská smlouvaVZOR.doc (27 kB)

 

 

Sponzorská smlouva

…………………….……………………….

………………….………………………….

IČ: ………………………..………………..
(dále jen „sponzor“)
a
WESTERN KLUB o.s.
Sídlo: Kletné ev. č.059, 742 01 Suchdol nad Odrou
IČO: 22841946
e-mail: westernklub@centrum.cz , www.westernklub.cz
Bankovní účet: Poštovní spořitelna č.ú.: 232678662/300
(dále jen „obdarovaný“)

uzavřeli dne ………………………… 2010 tuto Sponzorskou smlouvu:

I.
Sponzor zaplatí při podpisu této smlouvy částku  ………….,- Kč (slovy: ……………………. korun českých) obdarovanému. Tato částka je určena jako odměna obdarovanému za umístění loga a www stránek sponzora na  www stránek www.westernklub.cz sponzorovaného v období od 1.4.2010 do 31.12.2010.

II.
Povinnost obdarovaného o propagaci sponzora, způsobem specifikovaným v odstavci I., zanikne dnem 31. 12. 2010.

III.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží sponzor a dvě obdarovaný.

IV.
Tato smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou smluvních stran.

V.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

VI.
Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, bez výhrad souhlasí s celým jejím obsahem a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
V Praze, dne 1.4. 2010

 


………………………………………                       ……………………………………..
                                                                                                   WESTERN KLUB o.s.
                  (sponzor)                                                                        (obdarovaný)